maanantai 15. lokakuuta 2007

Kehittämisehdotuksia

Varsinais-Suomen Sos.dem. piirin piirihallitus antoi ao. esityksen SDP:n järjestöpäällikkö Harri Sandellille piirihallituksessa viime viikon keskiviikkona. Esitykseen on koottu perusteineen merkittävimmät "kentän" keskustelussa tällä hetkellä elävät kehittämisehdotukset.

---------------------------------------------------------------------------------

Varsinais-Suomen Sos.dem. piirin piirihallitus esittää seuraavia asioita huomioitavaksi SDP:n järjestöllisen uudistuksen valmistelutyössä seuraavaa puoluekokousta varten.

Puolueen järjestöllisessä uudistamistyössä on käsiteltävä perusteellisesti visioiden ja tulevaisuuden hahmottamisen rinnalla myös puolueen sisäisen toiminnan uudistamista. Puolueen erilaisissa historiallisissa vaiheissa tarvitaan erilaisia toimintatapoja. Nyt tehtävässä uudistustyössä pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota avoimemman järjestö- ja päätöksentekokulttuurin luomiseen.

Poliittiseen toimintaan osallistumiselle on monta syytä. Useimmiten puolueisiin kuluvat haluavat vaikuttaa huomispäivän yhteiskuntaan osana jotakin ideologista viitekehystä. Käytännössä poliittinen toiminta on puhumalla ja kirjoittamalla vaikuttamista, ihmisten välistä keskustelua ja väittelyä. Järjestörakenne on väline tämän toiminnan mahdollistamiseksi.Säännöt määrittävät toiminnan puitteet ja johdonmukaistavat toimintatavat läpi organisaation. Lisäksi on joukko kirjaamattomia sääntöjä ja toimintatapoja, jotka osin ovat yhtä määräävässä asemassa kuin varsinaiset säännötkin.SDP:ssä on laajasti käytössä edustuksellinen demokratia. Yhdistykset valitsevat edustajansa kunnallisjärjestön edustajistoon ja piirikokoukseen. Piirit valitsevat edustajat puoluevaltuustoon ja puoluekokoukseen. Jäsenkehitys on keskittynyt viimeisinä vuosina yhä harvempiin puolueosastoihin. Edustuksellisuus ei tue tällaisessa tilanteessa uusien jäsenten ja uusien mielipiteiden esille nousemista.
Perustavoitteeksi tulee asettaa puolueen sisäisen päätösvallan avaamista enemmän suoran jäsendemokratian suuntaan edustuksellisuutta vähentäen. Päätavoitteena on avoimuuden lisääminen.


1. Puoluekokouksen edustajamäärän kasvattaminen

Tällä hetkellä SDP:n puoluekokoukseen valitaan 350 kokousedustajaa. Edustajamäärää tulee kasvattaa selkeästi nykyistä suuremmaksi. Tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista asettaa lukumääräistä tavoitetta, vaan asiaa on arvioitava esimerkiksi sovellettavan valintamenettelyn ja puoluekokouksen toimivuuden näkökulmista.

Yksinkertaisin tapa on kasvattaa piirijärjestöistä nykyisellä tavalla valittavaa kokousedustajamäärää. Myös muita tapoja kuten puolueosastojen oikeutta nimetä kokousedustajia tulee harkita. Tällöin on huomioitava erilaisten valintamenettelyiden ohjausvaikutus puolueosastojen toimintaan. Asettamalla jäsenmäärään suhteutettu kynnysarvo voidaan samalla edistää esimerkiksi puolueosastoja yhdistymisiä, mikäli tämä muun järjestötoiminnan ja olemassa olevan yhdistysrakenteen kannalta nähdään tarkoituksenmukaiseksi.


2. Puoluekokousten järjestäminen joka toinen vuosi

Mikäli puoluekokouksia pidettäisiin vuodesta 2008 lukien joka toinen vuosi, rytmittyisivät ne aina kunnallisvaalivuoteen tai eduskuntavaaleja edeltävään vuoteen. Puoluekokousten kokonaismäärään pitkällä aikavälillä muutos ei tuo merkittävää vaikutusta. Nykyisten sääntöjen mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana puoluekokous järjestetään vähintään neljä kertaa, ehdotetun muutoksen mukaisesti vähintään viisi kertaa.


3. Piirikokousten edustajaperusteen muuttaminen

Piirikokousten osalta edustajaperustetta tulee muuttaa siten, että pienin mahdollinen edustajaperuste on yksi. Piirikokoukset voivat tällöin oman harkintansa mukaan päättää antaa kaikille piirin alueen osastoihin kuuluville jäsenille puhe, läsnäolo- ja äänioikeuden piirikokouksissa. Tämä kasvattaisi piirikokousten arvostusta, aktivoisi jäsenistöä ja tukisi avointa keskustelukulttuuria.


4. Ehdokasasettelu

Ehdokasasettelun osalta käytäntöjä tulee muuttaa joustavimmiksi. Piirikokousten harkintavaltaa eduskuntavaalien ehdokasasettelussa tulee lisätä samoin kuten kunnallisjärjestön edustajiston valtaa kunnallisvaalien ehdokasasettelussa. Myös tavoite sukupuolten välisestä tasa-arvosta ehdokasasettelussa tulee huomioida joko säännöissä tai muissa ehdokasasettelua koskevissa ohjeistuksissa.


5. Sisarjärjestöjen asema osana SDP:n järjestökenttää

Sisarjärjestöjen asemaa osana SDP:n järjestökenttää tulee harkita siten, että puolueen jäsenyys olisi mahdollinen myös sisarjärjestöjen kautta. Myös sisarjärjestöjen mandaatteja eri päätösvaltaelimissä kuten puoluehallituksessa ja puoluevaltuustossa tulee harkita.


6. Henkilöjäsenyys piirijärjestössä

Piirijärjestön henkilöjäsenyyttä ja sen vaikutuksia järjestötoimintaan tulee selvittää. Muutos voisi madaltaa kynnystä puolueeseen liittymisen osalta.


7. Muut järjestölliset uudistukset

Muiden järjestölliset uudistusten osalta tulisi kartoittaa parhaita paikallistoiminnan käytäntöjä ja kannustaa toimijoita niiden käyttöönottoon. Keinoja ja kannustimia jäsenhankinnan ja ehdokasrekrytoinnin tehostamiseksi on kartoitettava. Puolueen koulutusjärjestelmää tulee uudistaa edelleen ja muuttaa nykyistä systemaattisemmaksi. Uusien teknisten apuvälineiden kuten internetin, tietotekniikan ja mobiilitekniikan hyödynnettävyyttä puoluetoiminnassa tulee edistää.

Varsinais-Suomen Sos.dem. piirin piirihallitus kannustaa puolueen työryhmiä, tulevia puoluekokousryhmiä ja puoluekokousedustajia rohkeuteen ja innovatiivisuuteen puoluetoiminnan uudistamiseksi SDP:n puoluekokouksessa kesäkuussa 2008.

Ei kommentteja: